عشق یک مصیبت است

درست جلوی درقفل ِ یک توالت عمومی پیداشد
خب یک ذره هم بوی شاش سگ می دهد
امانمی دانی چه چیزهای محشری می نویسد