نویسندهadmin

خبر بد! غروب دیروز نهم آذر ۱۳۸۹

رضا قاسمی:الهی اولین کتابش را در ۱۷ سالگی چاپ کرد(ترجمه لورکا اگر اشتباه نکنم). پس علت را در جای دیگری باید جست. من یادم نمی رود که بهرام اردبیلی با چه شور و شوقی دفترهای «شعر دیگر» را که با هزار بدبختی چاپ کرده بودند وقتی از چاپ خانه می آورد تازه بدبختی آغاز می شد. [...]