دستهباجه ی ترجمه

به دختری کوچولو

این سرزمینی است که آدم بزرگ‌ها در آن زندگی می‌کنند، هنوز لازم نیست واردِ آن شوی، خشونت در آنجاست. دیگر پریان درکار نیستند،هورمون‌ها هستند و همیشه دوباره چیزی خطاست. [...]