تقلیل یک زاویه

نفوذ می کند آلتی به بیرون میان لب هایی که با بی میلی خود را بازمی کند تو انسانی را روی کاغذ رسم می کنی تو موهای کسی را نوازش می کنی [...]