برچسببیژن الهی

الف لام میم، سلام بر اقلیتِ تن‌هایى

من اقلیتم، وقتى بادهاى مدیترانه اى روى صورتم، زخم می‌ریزند، اقلیت از ته گورستان تنم، سرد می‌شود، آدم هاى تنها، آدم هاى اقلیت‌اند. گاهى فکر مى کنم مگر می‌شود، با زندگى در دنیاى مجازى کسى را اقلیت نامید، در دنیاى مجازى که می‌شود از یک اقلیت به یک گروه رسید و جامعه شد، هر چند جامعهٔ بى سر و ته. [...]

در آغوش پیراهنم بودی

لذتی که در عشقهای پنهانی هست، در عشقهای دیگر نیست. وقتی عاشق می‌شوی جهان را کوچکتر از همیشه می‌بینی.ادبیات عاشقی است. عشق، ادبیات را می‌سازد و نفس می‌دهد به نوشتن. از بیداری می‌پراندمان به بودن. نبض بی‌پایانِ کلمه است. خواب را به پرسیدن از تن می‌برد و بعد بی‌صدا ما را میان مچاله کردن‌‌ رها می‌کند. از عاشق شدن بیژن الهی به غزاله علیزاده بنویسم یا از احمد شاملو به آیدا؟ عشق جلال را چه کنم به سیمین؟ [...]

مَناعی | حلاج | بیژن الهی

نشر الکترونیکی سه پنج منتشر کرد:مَناعی / حلاج/ بیژن الهی (مَناعی،از:یکی نَقل دارد،یکی نه) (حلاج،از:حلاج الاسرار:اخبار و اشعار”1362″(حسین بن منصور حلاج) ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال 1392اردی بهشت ماه طراح جلد و خط نگاری:مرضیه بابائیان شماره کیوسک:پنجاه و یک آماده سازی و نظم صفحات:طاهر علفی [...]