برچسبشعر

یدالله رویایی | شعر به چه درد می خورد؟

یدالله رویایی- اگر منظورت این است که چرا شعر، در این معنی‌ می‌‌مانیم که شعر نسبتی با “چرا” دارد، و در تعلقش به “چرا” یا چرا را از سر راه خودش بر می‌‌دارد، و در آنصورت می‌‌شود شعر ِ چرا، یعنی‌ طرح سوال، و همینکه شعر بتواند سؤالی برای شعر باشد، شعر را نیاز زبان می‌‌کند، و زبان در صورتی‌ نیاز به شعر پیدا می‌‌کند که شعر هیچ چیز دیگری جز خودش نباشد [...]