برچسبشکنجه

درباب شکنجه

احساس شکنجه شمردن بی وقفه نفس هاست به امید واهی پایانش. شکنجه دردآور نیست، شکنجه این احساس است که قرار نیست چیزی پایان یابد. هرکسی به انفرادی رفته باشد این را نیک می داند. شکنجه، درد شدید نیست، درد پایان ناپذیر است. [...]