برچسبکتاب

مَناعی | حلاج | بیژن الهی

نشر الکترونیکی سه پنج منتشر کرد:مَناعی / حلاج/ بیژن الهی (مَناعی،از:یکی نَقل دارد،یکی نه) (حلاج،از:حلاج الاسرار:اخبار و اشعار”1362″(حسین بن منصور حلاج) ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال 1392اردی بهشت ماه طراح جلد و خط نگاری:مرضیه بابائیان شماره کیوسک:پنجاه و یک آماده سازی و نظم صفحات:طاهر علفی [...]