آه بدن‌های آغوش دیده

کتاب «بیست شعر عاشقانه و یک سرود نومیدی» پابلو نرودا ترجمه‌ی فرود خسروانی (از نامهای مستعار بیژن الهی) چاپ اول ۱۳۵۲انتشارات امیرکبیر ای جسم، جسم من، ای زنی که دوست…