زنی که حبس شده داخل مکعب‌ها | فاطمه اختصاری

جنازه اش عقب ِ وانت، جنازه اش وسط ِ گونی جنازه اش هدف ِ ماشه، پس از تجمّع قانونی!! شعار ِ تند ِ سیاسی داشت، و فکرهای اساسی داشت به پا، دو کفش پر از تردید، به دست، پیرهنی خونی جنازه اش وسط مردم، پلیس احمق و سردرگم .