آخرین عکس صادق هدایت،۱۳۲۹(صادق هدایت این عکس را برای تمام خویشاوندان خود فرستاد.)
۱۹ فروردین ۱۳۳۰ برابر با ۹ آوریل ۱۹۵۱ در آپارتمان اجاره‌ای مکرر،
خیابان شامپیونه، پاریس با گاز خودکشی کرد

Sadegh Hedayat in 1329
(Sadegh Hedayat sent this picture to all your friends.)