http://www.rahana.org/wp-content/uploads/2010/07/ewin-e1b9d1.jpg
 سر در زندان اوین
كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها: از اوايل تيرماه سال جاري زندان بزرگ ديگري افتتاح شده و به جمع ساير بازداشتگاه ها و اماكن شكنجه در كشور اضافه شده است. آدرس دقيق اين زندان: نزديكي قرچك, اطراف بيابان هاي شاه عبدالعظيم, بين جاده ورامين و حسن آباد قم مي باشد. ابعاد اين زندان, به طور نسبي دو برابر زندان قزلحصار است و «تهران بزرگ» ناميده مي شود. گفته مي شود كه ساخت اين زندان به دست خود زندانيان و از طريق بيگاري گرفتن از آنها انجام شده است و تاكنون تعداد زيادي از بازداشت شدگان سابق را به اين مكان منتقل كرده اند. لازم به يادآوري است كه طبق اطلاعات كانون حمايت از خانواده ها و بازداشتي ها, از دو سال پيش نيز زندان بزرگ ديگري در دماوند ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است.

http://www.ihrv.org/prs/wp-content/uploads/2010/08/26901_350978728129_79757303129_3436271_2535033_n.jpg
تعدادی از بستگان خانواده زندانیان سیاسی در دیدار با زهرا رهنورد