دو روز پیش هنرمند مردمی حمید فرخ نژاد طی فراخوانی از مردم خواست روز دوشنبه به یاد سه کوهنورد ایرانی که هفته گذشته پس
از صعود یکی از قلل های پاکستان در رشته کوه هیمالیا هنگام برگشت دچار
حادثه شدند و جان خود را از دست دادند در پای مجسمه کوهنورد دربند جمع شوند
که این مراسم با دستور برادران ارزشی لغو شد


آنها از هر کسی که قدمی برای ایران بردارد وحشت دارند…


سه کوهنورد؛ «پویا کیوان، آیدین بزرگی و مجتبی جراحی، رفتند تا یکی از
سخت‌ترین قله‌های جهان را از یک راه تازه به اسم «ایران» فتح کنند

آنها جنگیدند و جان شان را گذاشتند برای این نام “مسیر ایران”
دو روز پیش هنرمند مردمی حمید فرخ نژاد طی فراخوانی از مردم خواست روز دوشنبه به یاد سه کوهنورد ایرانی که هفته گذشته پس
از صعود یکی از قلل های پاکستان در رشته کوه هیمالیا هنگام برگشت دچار
حادثه شدند و جان خود را از دست دادند در پای مجسمه کوهنورد دربند جمع شوند
که این مراسم با دستور برادران ارزشی لغو شد، این چند سال فکر میکردیم
اینها از جنازه جانباختگان وحشت دارند، اما اینبار توجیه شدیم اینها از هر
کسی که به نام ایران قدمی بردارد میترسند…