اجازه نمی‌دهم کسی به من بگوید چگونه باید بیاندیشم!

http://www.dw-world.de/image/0,,3864172_1,00.jpg