از آن همه دیروز مجموعه شعر ابوالفضل پاشااز آن همه دیروزچند برف از به ياد نياوردن ِ تو مى‌گذرد؟
كه زخم‌هايم بى‌صداست
نگاه كن!
كمى به دوازده مانده
ولى ديروز زمستان نبود
ديروز، نه پرنده بود و نه زمستان
كه به ياد نياوردن ِ تو را در باد خنديدم
گوش به زمين كه مى‌دهم
هيچ شيهه‌يى نمى‌آيد
وگرنه باد اين‌قَدَر خشك نمى‌گذشت
نگاه ِ مرا گوش كن
كه اسب، زخم مى‌آوَرَد.