از شیخ صنعان تا مرگ در زندان

از شیخ صنعان تا مرگ در زندان
به مناسبت نخستین سالروز درگذشت علی اکبر سعیدی سیرجانی
چاپ انتشارات پر، آمریکا 1374
http://www.mediafire.com/?271kf72koawf7zb