به گزارش خانه سینمای ایران،رخشان بنی اعتماد،در جلسه تماشای فیلم چه خوبه برگشتی-یکشنبه 26 خرداد گفت: امروز روزی است که بعد از هشت سال می شود پشت
میکروفون قرار گرفت. امیدوارم به نظر نیاید زمانی که دولت اخیر دورانش
سپری شده این حرف ها را می زنم چون در طول این هشت سال هرجور که می توانستم
حرف هایم را گفتم، خودم را تحریم کردم،
فیلم ساختم ولی با شرایط مدیریت غیر فرهنگی که حاکم بر حوزه سینما و هنر
بود فیلم نساختم. ترجیح دادم با مناسبات مدیریتی این هشت ساله فیلم نسازم.
نمی خواهم بگویم این هشت سال بر ما خانواده سینما چه گذشت چون بر چه کسی
نگذشت. و ملت ایران مظلومیت و بی مروتی های زیادی را تحمل کرد. خوشحالم که
امروز حداقل در آغاز مقطعی هستیم که می توانیم امیدوار باشیم که این حلقه
هشت ساله شکسته شود. نمی شود امروز فقط از سینما گفت، آرزو می کنم شادابی
ای که از دیشب در جوان های ایرانی دیدم پایدار باشد و کام شان همیشه شیرین
باشد. این رای اولی های نازنین آمدند و رای مقاومت دادند و چشم ما را روشن
کردند. امیدوارم در عرصه فرهنگ و هنر هم مفری باز بشود. فیلم قصه ها را دو
سال پیش ساختم و اجازه نمایش نگرفت هر چند فیلم را با شرایط موجود نساختم.
من فیلم ام را بدون مجوز ساختم چون کسانی را که مجوز ساخت فیلم ها را می
دادند، به رسمیت نمی شناختم.