اين زن ميدانست…

خانم تظاهر کننده: ما شاه می خواهیم.
گزارشگر: چرا شما شاه می خواهید؟
خانم تظاهر کننده: برای اینکه این عمامه ایها ما را بیچاره می کنند. امنیت نداریم. خانه امان را غارت کرده اند…دیگه شاه رفته…شما بدبخت شده اید. ریختند توی خانه امان. با چوب و چماق…