این استخوان من است / افروز کاظم زاده

این استخوان من است / افروز کاظم زاده
مجموعه شعر
ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال 1391تیرماه
شماره کیوسک:سی و دو
آماده سازی و نظم صفحات:تکنو گراف سه پنج