این برنامه هوشنگ چالنگی

https://35anj.net/wp-content/uploads/2011/08/df4r7euerur-300x84.jpg
هوشنگ چالنگی – ناما جعفری

الف
و گزارش این علف بی رنگ به همراه تو این گونه ست
اگر این شب ست
اگر این نسیم به همراه تو نواده ی خوابالود هم
سیاهی ی تنها خود تویی
بهین شب تنها که خود می سازی و
آبها که در پای تو می خسبند
رنگ می گیرد. 

ب

نمی گذارمت که بنشینی که درختانت بینند
چون از میانه بگذاری و راز درمیان باشی
وانکوت که به یاد آرد خود تویی
نا گشوده ی ایام
و ماه بی رفتار
گاه که نمی گذاریم که بنشینم 

پ

و به گاه که بر تو هایل شود
گر ازو پرسی
به دیدگان سربین
با تو سخن می دارد
و می گذارد که نسیم قلب تو واکند
میان این همه روز

دیدگاهتان را بنویسید