با چشم دل، در آیینۀ خرد گفتاری در ملاحظۀ شعر: میمنت میرصادقی، سیمین بهبهانی، فروغ فرخ زاد در بررسی کتاب: زیر خونسردترین برف جهان محمود کیانوش  http://www.mediafire.com/?bgblpnm7fjp6w1mبا چشم دل، در آیینۀ خرد
گفتاری در ملاحظۀ شعر: میمنت میرصادقی، سیمین بهبهانی، فروغ فرخ زاد
در بررسی کتاب: زیر خونسردترین برف جهان
محمود کیانوش
http://www.mediafire.com/?bgblpnm7fjp6w1m