بدین وسیله اینجانب رضا براهنی به اطلاع می رساند که اینجانب نه تجزیه طلب هستم ونه پان ترکیست

 وهر کسی تعبیر تجزیه طلبی بکند ، بکلی اشتباه می کند . دفاع از حقوق تمام مردم ایران ضرورت اصلی است وامیدوارم همه ی مردم ایران از آن دفاع کنند
 
بدین وسیله اینجانب رضا براهنی به اطلاع می رساند که اینجانب نه تجزیه طلب هستم ونه پان ترکیست ،ونیز اعتقاد راسخ دارم که دفاع از زبان هایی که در ایران ملیون ها به آنها تکلم می کنند هرگز به معنای تجزیه طلبی نیست . دفاع از زبان وفرهنگ اقوامی که در ایران زندگی می کنند دفاع از یک حق فرهنگی است ومن به این قضیه اعتقاد راسخ دارم ، وهر کسی تعبیر تجزیه طلبی بکند ، بکلی اشتباه می کند . دفاع از حقوق تمام مردم ایران ضرورت اصلی است وامیدوارم همه ی مردم ایران از آن دفاع کنند 


رضا براهنیتورنتو 27 اکتبر 2012


دیدگاهتان را بنویسید