برادر غرق خونه..برادر کاکلش آتش فشونه..

تعداد
ایرانیانی که صدای شجریان را نشنیده باشند زیاد نیست و شاید اصلا کسی
نباشد که صدای او را نشنیده باشد. حداقل همه ایرانیان صدای ربنای او را
بارها بر سفره افطار شنیده‌اند. من نیز به نوای موسیقی او گوش داده‌ام. هم
شکوه و گلایه او در «بیداد» را شنیده‌ام، هم به «دستان» او گوش داده‌ام، هم
شعر سعدی را در «نوا» و مرکب‌خوانی او شنیده‌ام، و هم به هشدار او که
«تفنگت را زمین بگذار» باور دارم. او هنرمند بزرگی است و عصاره دو قرن
موسیقی ماست، با هنرمندان بزرگی کار کرده و آثار ماندگاری خلق کرده است.
باید به او و خدماتش اح
ترام گذاشت. هر چند برخی از سلایق سیاسی او خوششان
نیاید.

دکتر حسن روحانی
هفته‌‌نامه «چلچراغ» شماره 522
حمايت از هنرمندان سبز
پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید