در دومين دوره مسابقه ي داستان
نويسي تيرگان ۲۰۱۳ حدود ۶۰۰ داستان به دبيرخانه رسيد، كه ۳۶۴ داستان شرايط را
احراز ميكرد. به هر شكل شش داور در سه مرحله ۳۶۴ داستان حاضر در مسابقه را خوانده
و به آنها امتياز دادند.
هيئت داوران از بين ۳۶۴
داستان كه به مسابقه راه يافته بود، داستان “نقطه ته خط” از گلريز
عباسپور را به عنوان برندهي اول مسابقه تيرگان ۲۰۱۳ معرفي كرده، و اين نويسنده
جوان را شايسته دريافت جايزه و تنديس تيرگان میشناسد.
هيئت داوران داستان
“خاك بازي” از مندي شمس را به عنوان برندهي دوم مسابقه تيرگان ۲۰۱۳
معرفي كرده و جايزه داستان دوم را به او اهدا ميكند.
هيئت داوران داستان
“شيشه” از فرجام كليايي  را به عنوان برندهي سوم مسابقه تيرگان
۲۰۱۳ معرفي كرده و جايزه داستان سوم را به وي اهدا ميكند.
داستان های برگزیده برای
انتشار درمجموعه داستان تیرگان:
داستان
نویسنده
نقطه ته خط
گلريز عباسپور
خاك بازي
مندي شمس
شيشه
فرجام كليايي
همسايه
حميدرضا جمالي
باد نرم و آدم دوم
سوش چيتساز
گور مجهول
نسرين مدني
داناي كل
پرستو كلامي
عروسك مردهي دخترم
امير تاجالدين رياضي 
استيك خوني
مهدي م. كاشاني
يادت باشد
عليرضا جاويدي
نخل
حامد سرائي
 ابرهاي تيره
امير مهاجر سلطاني 
غرقشده
ياسمن شكرگزار 
تسلاي نجاتدهند
آرمان سلاحورزي 
آناهيتا
مهرناز شيرازي عدل 
تخم
حميدرضا شكاري 
جاده، سكون. جاده، هياهو 
علياكبر حيدري 
ونسان و ديگري 
آزاده زماني 
پل هوايي هاشمآباد
مائده اقدامي 
توپ آلماني
مهرداد رشيدي 
غلطنامه
مصطفا شمس 
او بهترين مهاجم تيم ما بود 
اميد ترابي 
غريبانه
نادر ساعيور 
 نويسنده
vs
نويسنده
رضا مهريزي 
چند خيابان آنطرفتر
احسان جباري 
يك روز واقعي
آمنه كديور 
 دوستدارت؛ خيالباز
حسام سبحاني تهراني 
اعضاي هيئت داوران
مسابقه داستان نويسي تيرگان ۲۰۱۳
محمد چرمشير (نويسنده)،
منيرو روانيپور (نويسنده)، محمـد رحمانيـان (نويسنده)، حسن زرهي (نويسنده، منتقد،
روزنامـهنگـار)، مجتبـا گلسـتاني (منتقد)، دكتر بهرام مقـدادي (منتقـد، محقـق،
اسـتاد دانشـگاه در ادبيـات تطبيقي)، عباس معروفي(نويسنده).