اولین عکسِ مُنتشره از پُشتِ صَحنه ی نمایشِ « آرش » با بازیِ مژده
شَمسایی و مُحسن نامجو به کارگردانی بهرام بیضایی