واکنش اینستاگرامی هنرمندان به خبر درگذشت
.
بهروز وثوقی: برادرم رفت .
پوری بنایی: روحت شاد داداش فرمون
.
بسیاری از هنرمندان به چهل سال روی صحنه سینما نبودن و ممنوع التصویری ملک مطیعی اشاره کردند و انتقادهایی را هم به صدا وسیما مطرح کرده اند

واکنش اینستاگرامی هنرمندان به خبر درگذشت
.
بهروز وثوقی: برادرم رفت .
پوری بنایی: روحت شاد داداش فرمون


بسیاری از هنرمندان از هانیه توسلی تا جعفر پناهی به چهل سال روی صحنه سینما نبودن و ممنوع التصویری ملک مطیعی اشاره کردند و انتقادهایی را هم به صدا وسیما مطرح کرده اند