به یاد جانباختگان انتخابات ٨٨ –

 بروکلین نیویورک – June 2013