تاریخ تحلیلی شعر نو شمس لنگرودی http://www.mediafire.com/?5keacl75p24x0d9 http://www.mediafire.com/?jwwebtv21tm8hw1 http://www.mediafire.com/?dbgegj6gjwvdci4 http://www.mediafire.com/?ic5kaqyzxvqr7k2
تاریخ تحلیلی شعر نو
شمس لنگرودی
http://www.mediafire.com/?5keacl75p24x0d9
http://www.mediafire.com/?jwwebtv21tm8hw1
http://www.mediafire.com/?dbgegj6gjwvdci4
http://www.mediafire.com/?ic5kaqyzxvqr7k2
(این کتاب اثر گرانسنگی است در شعر معاصر، و مرجع است. به یاد ندارم کامل تر از این کتاب کاری در این راستا انجام شده باشد. به نظرم از اشعار خود شمس لنگرودی بسیار مهمتر است.)