تب و لرز | علیرضا میراسداله

تب و لرز | علیرضا میراسداله
مجموعه شعر
ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال ۱۳۹۳ فروردین ماه
طراح جلد :سحر جعفری
شماره کیوسک: پنجاه و چهار
آماده سازی و نظم صفحات: تکنو گراف سه پنج