تردید نکنید میانمایگی در میان ما رواج یافته است

حامد بهداد عکس ابوعلی سینا حکیم و فیلسوف ایرانی را وارونه در صفحه اینتساگرامش گذاشته است تا همچنان نسبت به مرگ کیارستمی اعتراض بکند و در حقیقت اعتراص اش را به پزشکان نشان دهد . تردید نکنید میانمایگی در میان ما رواج یافته است و این میانمایگی که هرازگاهی به فرومایگی می رسد توسط سیمای ملی و رسانه ها در اعماق جامعه رسوخ می کند.
برای دریافت آخرین مطالب به کانال سه پنج در تلگرام بپیوندید

https://telegram.me/sepanjlitr
محمد آقازاده

حامد بهداد عکس ابوعلی سینا حکیم و فیلسوف ایرانی را وارونه در صفحه اینتساگرامش گذاشته است تا همچنان نسبت به مرگ کیارستمی اعتراض بکند و در حقیقت اعتراص اش را به پزشکان نشان دهد . تردید نکنید میانمایگی در میان ما رواج یافته است و این میانمایگی که هرازگاهی به فرومایگی می رسد توسط سیمای ملی و رسانه ها در اعماق جامعه رسوخ می کند . بهداد که بازیگری نازل است برآنست سوار بر موجها خود را در مدار شهرت نگاه دارد. انحطاط ،بلاهت و ابتذال نشانه های روشنی دارد که از جمله آنها همین اقدام سخیف بهداد است . او همان اندازه کیارستمی را می فهمد که ابوعلی سینا را ، در حقیقت هر دو را نمی فهمد . جنس بازی او چه ربطی به فیلمهای کیارستمی دارد . همانطور که در مراسم سمندریان در تاتر شهر نشان داد که هیچ درکی از از کارگردان بزرگ تاتر ندارد و اصلا نمی تواند داشته باشد . متاسفانه نظام رسانه یی با چهره سازی از آدمهای درجه چهار و حذف افراد شاخص و نخبه می کوشد پروژه سیاست زدایی و رواج ابتذال را پیش ببرد . این بار هم بهداد به کاهدان زده است و اگر معنای فلسفه و پزشکی را می فهمید این طور بی محابا به ابوعلی سینا یورش نمی برد که قرنهاست چهره شناخته شده در سطح جهان است . متاسفانه سطح شعور جامعه آنچنان تنزل پیدا کرده است که نزدیک به ده هزار این وهن را لاک زده اند . باید با روشنگری جلوی ابتذال ایستاد که با پول و امکانات فراوان این چنین در اعماق جامعه ریشه می دواند . نوشتن در مورد افراد پیش پا افتاده برای صاحب این قلم آسان نیست . ولی وقتی مرزهای وقاحت تا این حد جلو می رود باید تمام قد جلوی آن ایستاد و به پزشکان گفت خوش به حال تان که دشمنانی این چنین دارید که حتی معنای شعور تاریخی و اجتماعی را نمی داند. کاش خانه سینما ،خانواده کیارستمی و خود بازیگران این عمل را تقبیح کنند


دیدگاهتان را بنویسید