تحمل نمی‌شود اما. دشمن مردم، جای دوری نیست متاسفانه. با ندید گرفتنش هم، از رو نمی‌رود و قدرت و ظلمش کم نمی‌شود. برای همین لبخند دروغین زدن و توصیه به فراموشی و میان مایگی، کار نمی‌کند. این‌را به آن‌هایی که از تمام شدن جنبش سبز و معترضین به عدم پذیرش «دیگری» سخن می‌گویند باید گفت.Ehsan Irani از طریق +Google

خب به سلامتی خب به سلامتی شاهرودی‌هایی که در کلیپ «گل برای ایران» عجم تصویرشان مورد استفاده قرار گرفته است، توسط پلیس شاهرود دستگیر شده‌اند! کلیپ مورد نظر، یکی از بهترین کلیپ‌هایی بود که برای جام‌جهانی ساخته شده است. پر از رواداری و پوشش همه جور تیپ و قیافه‌ای از مردم، بدون آزار و تحقیر دیگری. کاملا ایرانی.

تحمل نمی‌شود اما. دشمن مردم، جای دوری نیست متاسفانه. با ندید گرفتنش هم، از رو نمی‌رود و قدرت و ظلمش کم نمی‌شود. برای همین لبخند دروغین زدن و توصیه به فراموشی و میان مایگی، کار نمی‌کند. این‌را به آن‌هایی که از تمام شدن جنبش سبز و معترضین به عدم پذیرش «دیگری» سخن می‌گویند باید گفت.

 خب البته زندگی و ایستادگی هم، ادامه دارد. سبز بودن تمام نمی‌شود.