تنها رسمِ تو و تبارِ تو، سهــــــــراب کشیِ … زمین چطـــــــور از یاد ببره خونِ نــــــــــدا رو

ندا جان … سهراب جان …
ما همه هر روز و هر ساعت به یادتونیم …‏

                                    صفحه ما را در فیس بوک لایک بزنید