گاردین تیم ادبیاتی‌ها را ارنج کرده در جاهای مختلف دنیا. ظاهراً فقط فوتبالیست‌شان آلبر کامو بوده


روزنامه گاردین تیم ادبیاتی‌ها را ارنج کرده در جاهای مختلف دنیا.


ظاهراً فقط فوتبالیست‌شان آلبر کامو بوده