جابجایی در قدرت

جابجایی در قدرت
دانایی و ثروت و خشونت در آستانۀ قرن بیست و یکم
الوین تافلر
ترجمۀ شهیندخت خوارزمی
http://www.mediafire.com/?5g65ih5f8cpa9en
http://www.mediafire.com/?7756o4v2n9r4dq5

دیدگاهتان را بنویسید