جعفر پناهی پشت در ورزشگاه همراه با روسری سفیدهای معترض

مهناز محمدی در مقابل ورزشگاه: دوست داشتم از جعفر پناهی عزیز که بهمراه همسرش طاهره مهربانمان در کنار ما بود یاد کنم. آقای پناهی بر روی چمنها به انتظار ورود ما زنان کنارمان نشست. اما وقتی با رفتار توهین آمیز پلیس مطمن شد که استادیوم آزادی حتی یک صندلی هم به زنان نخواهد داد، از رفتن به داخل استادیوم حتی در برابر خواهش ما هم خودداری کرد. کاش تنها نیمی از مردان به زنانی که سرگردان در انتظار ورود بودند توجه میکردند، باور کنید اگر تعداد پناهیها زیاد شود دیگر هیچ دری بروی زنان قفل نخواهدبود.(تلویزیون زنان)دیدگاهتان را بنویسید