خيلى
بيجا كردى كه اون حكومت اسلامى خوب و وضعيت آزاد و حقوقى رو كه قرآن برات
در نظر گرفته بود رو رها كردى و رفتى تو آمريكا زندگى مى كنى! مى نشستى تو
مملكت خودت با حجاب و روسريت تو گرماى تابستون با صيغه هاى شوهرت گل مى
گفتى و گل مى شنيدى . اين حقوقيه كه
اسلام
به تو داده. و اينقدر شعور ندارى كه بدونى اگر راحت و آزاد و بدون حجاب
اومدى اونجا نشستى و با يك مرد حرف مى زنى و حتى اجازه نظر دادن دارى، از
بركت آزادى و دموكراسى كشورى هست كه دارى توش زندگى مى كنى! با اين كارت
قوانين قرآنتون رو هم نقض كردى.
این
خانیم مغزشسته نیست ، با دروغی که گفت و سر ووضعی که برای خودش در خارج ا ز
کشور درست کرده و اینجور با وقاحت دروغ می گوید ، یک مزدور حقوق بگیر هست.
نسل جدید ساندیس خورها این شکلی اند….