خانه فروغ فرخزاد در آستانه تخریب

«خانۀ فروغ» در معرض ویرانی ست. خانه ای که بخشی مهم از ماجرای شعر معاصردر آن رُخ داده است. و در نتیجه خشت خشت اش اهمیّتی فرهنگی دارد. باید کاری کرد. نباید گذاشت خاطراتِ آن ماجرا به زوال بگراید، و روی ویرانه های آن بُرجی بلند سربرآورد. اگر کاری صورت ندهیم، سُرایشگاه برخی از مهترین شعرهای فروغ به زودی تخریب می شود.

«خانۀ فروغ» در معرض ویرانی ست. خانه ای که بخشی مهم از ماجرای شعر معاصردر آن رُخ داده است. و در نتیجه خشت خشت اش اهمیّتی فرهنگی دارد. باید کاری کرد. نباید گذاشت خاطراتِ آن ماجرا به زوال بگراید، و روی ویرانه های آن بُرجی بلند سربرآورد. اگر کاری صورت ندهیم، سُرایشگاه برخی از مهترین شعرهای فروغ به زودی تخریب می شود.
پرسشهای اصلی اینها هستند: چگونه می توان با حفظ حقوق مالک این خانه را نجات داد؟
چه راهکارهایی وجود دارد تا در این محل موزۀ دائمیِ فروغ برپا شود؟
از حیث قوانین میراث فرهنگی چه ایده هایی می توان پیش نهاد؟
از دست دوستداران فروغ در این زمینه چه کاری برمی آید؟

foroogh houseforoogh house 1khane foroogh 2

دیدگاهتان را بنویسید