خط به جای نقاشی

اگر می خواستید به جای نقاشی روی بدن فقط چند جمله روی بدن بنویسید چه
زبانی را برای این کار انتخاب می کردید، من بودم یکی از خطوط ژاپنی،کره ای
یا چینی را  انتخاب می کردم. در خصوص سختی یادگیریشان چیزی نمی دانم ولی
کمتر خطی به این درجه از زیبایی می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید