داستان سکسی | چرا نباید بخوانیم؟

وقتی درباره عکس سکسی حرف میزنیم، خیلی ها موافقند که تماشای آن، تاثیرات نامطلوبی دارد و کار دستمان میدهد. اما وقتی ماجرا به داستان سکسی میرسد، عدهای گمان میکنند بحث فرق میکند. اما واقعیت ماجرا چیست؟

وقتی درباره عکس سکسی حرف میزنیم، خیلی ها موافقند که تماشای آن، تاثیرات نامطلوبی دارد و کار دستمان میدهد. اما وقتی ماجرا به داستان سکسی میرسد، عدهای گمان میکنند بحث فرق میکند. اما واقعیت ماجرا چیست؟
در یکی از گروههای اینترنتی انگلیسی زبان، یک نفر درباره ماجرای داستانهای سکسی نوشته است من ۳۲ سال دارم، به صورت منظم، داستانهای خیلی سکسی میخوانم، وقتی آنها را میخوانم با شخصیت ماجرای سکسی همذات پنداری میکنم. سپس بسیار مورد تاثیر قرار میگیرم. آیا این موضوع می تواند باعث شود تا آسیب روانی و مغزی در آینده ببینم؟

پاسخهای بسیار متناقض و البته گاهی همراه با شوخی در زیر نوشته او منتشر شده بود. اما واقعیت چیست؟
برای مردان، مطالعه داستان های پورن، یا قصههای سکسی میتواند منجر به کاهش کیفیت رابطه زناشویی شود. این داستانها اعتیادآور هستند. اعتیاد به سکس یا اعتیاد به فانتزیهای جنسی میتواند منجر به ایجاد درگیری ذهنی در بزرگسالان و افزایش جرم و جنایت و خطاهای اجتماعی در میان نوجوانانی باشد که این روزها در اینترنت ممکن است با این متنهای مرتبط با مسائل جنسی مواجه شوند.
همهگیر شدن این موارد، استفاده عمومی در سطح جامعه و رشد ویروسی این داستانهای سکسی، میتواند در تیراژ بالا، منجر به تضعیف خانواده، افزایش فحشا و خشونت علیه زنان شود. ترویج سکس خانوادگی، سکس ضربدری و دیگر روشهای نامعمول و غیراخلاقی و مواردی مشابه آن، میتواند تاثیر وحشتناک نامطلوبی روی سلامت خانواده و سلامت اجتماعی بگذارد.
از آنجا که کسی داستانهای سکسی را با دید انتقادی نمیخواند، در بسیاری از آنها، مواردی غیرمعمول، غیر معقول و حتی غیر قابل انجام روایت میشود، بهداشت مورد توجه قرار نمیگیرد و همهچیز را به تخیلِ در اختیار قرار داده شده از طرف مخاطب محول میکنند. تخیلی که در آن زمان، نه درگیر فعلها و جملهبندیها و خط روایی داستان که درگیر تخیلات موهوم است.
در نتیجه آسیبی که پورنوگرافی روایی، به خانواده میزند ویرانگر است. بلوغ زودرس، یکی از این موارد آسیبهاست. بلوغ زودرسی که به تحقیر و خشونت علیه زنان دامن زده، میتواند تاثیر خودش را در سراسر زندگی یک فرد بگذارد. مشکلات زناشویی یکی از آنهاست و افزایش آمار طلاق خود میتواند یکی از پیامدهای خواندن داستانهای سکسی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید