دانلود کتاب جامعه مدنی ، مبارزهٔ مدنی

کتاب ‹جامعه مدنی ، مبارزهٔ مدنی ‹نوشته ‹جین شارپ و رابرت هلوی›

ترجمه و ویرایش : مرکز مطالعات دفاع استراتژیک بی‌ خشونت