جلد اول
طرف خانۀ سوان 
http://www.mediafire.com/?24bc5mcojqjtf60

 

جلد دوم
در سایۀ دوشیزگان شکوفا 
http://www.mediafire.com/?584kq5wliu15ydw

 


جلد سوم
طرف گرمانت 1 
http://www.mediafire.com/?ulc4kxhe0emdamu

 

یا
http://www.mediafire.com/?14c5w1h9qsrld1l

 


جلد چهارم
طرف گرمانت 2 
http://www.mediafire.com/?wg8gshxl5sai59m

 


جلد پنجم
سدوم و عموره 
http://www.mediafire.com/?7j6f12huhhqtpka

 


جلد ششم
اسیر
http://www.mediafire.com/?4s8913fmzx893z6

 

یا
http://www.mediafire.com/?03exbphxk8b4h7v

 


جلد هفتم
گریخته
http://www.mediafire.com/?ol7dgdzzct0texc

 


جلد هشتم
زمان بازیافته
http://www.mediafire.com/?rq0mb4eknxcnga1

 

نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی کتاب
http://ebooks.adelaide.edu.au/p/proust/marcel/

 

 
گزیده هایی از در جستجوی زمان از دست رفته
http://www.mediafire.com/?zbsjdirkivbvbai