ماکسیم گورکی میگفت:
در جهان سه گونه دزد هست.
دزد_معمولی
دزد_سیاسی
دزد_مذهبی
– دزدان معمولی کسانی‌اند که: پول، کیف، جیب، ساعت، زر و سیم، موبایل، وسایل خانه‌ و… شما را برای سیر کردن شکم‌شان می‌دزدند.
– دزدان سیاسی کسانی‌اند که: آینده، آرزوها، رویاها، کار، زندگی، حق، حقوق، دسترنج، دستمزد، تحصیلات، توانایی، اعتبار، آبرو، سرمایه‌های ملی شما و حتی مالیات شما را می‌دزدند و چپاول می‌کنند. و شما را در سیه‌روزی و بدبختی نگه‌ می‌دارند.
دزدان مذهبی کسانی‌اند که : این دنیای زیبایتان را، جرات اندیشید‌ن‌تان را، علم و دانش‌تان را، عقل و خردتان را، جشن و شادمانی‌تان را، سلامتی تن و روان‌تان را، دارایی‌ و مال‌تان را و… می‌دزدند .و تازه یک چیزهایی نیز به شما گران می‌فروشند مانند خدا، دین، بهشت، خرافات، جهل، غم، اندوه، سوگواری، افسردگی و…
دزدان مذهبی که دروغ می‌گویند، می‌فریبند، مفتخوری می‌کنند، سواری می‌گیرند شما را در فرومایگی و فقر، بدبختی و نکبت و… نگه می‌دارند.
تفاوت جالب اینها اینجاست که 
دزدان معمولی.. شما را انتخاب می‌کنند. 
اما شما دزدان سیاسی ؛ را انتخاب می‌کنید. 
همینطور شما مکتب دزدان مذهبی را انتخاب کردید .
و به دزدان مذهبی ارج می‌نهید و بزرگ‌شان می‌دارید.
تفاوت دیگر و بزرگ‌تر اینکه:
دزدان معمولی؛ تحت تعقیب پلیس قرار می‌گیرند، دستگیر می‌شوند، شکنجه می‌شوند، شلاق می‌خورند، زندان می‌روند، دست‌ و پایشان را به چپ و راست می‌بُرند ، تحقیر می‌شوند و…
اما دزدان سیاسی و مذهبی!
هر دو توسط قانون حمایت و توسط پلیس محافظت می‌شوند، پُست و مقام بالاتری میگیرند، زور می‌گویند، ستم می‌کنند و از شما نیز طلبکار هم هستند.

Максим Горький, 1905