دومین آکادمی فیلم کوتاه ،پانزدهمین

افتخار سینمای ایران و حامی فیلم کوتاه ایران ، جعفر پناهی مرداد 
1390
 

جعفر پناهی ، رخشان بنی اعتماد… دومین آکادمی انجمن فیلم کوتاه ایران خانه سینما مرداد 1390

دیدگاهتان را بنویسید