دکمه های لباس من هنوز بسته است | اعظم بهرامی


دکمه های لباس من هنوز بسته است/اعظم بهرامی
مجموعه شعر
ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج) به سال 1392 تیرماه
طراح جلد و صفحه آرایی:مرضیه بابائیان
شماره کیوسک:پنجاه و سه
آماده سازی و نظم صفحات:تکنوگراف سه پنج

به صورت آنلاین ورق بزنید


دریافت فایل پی دی اف


همیشه اینجا

دیدگاهتان را بنویسید