رن/فريدريش هلدرلين/بیژن الهی

 

فريدريش هلدرلين، شاعر رمانتيك انساندوست انقلابي، ميانه قرن 18 به سبب عشق به همسر يك بانكدار معروف ثروتمند، بعد از شنيدن بيماري و مرگ معشوقه، خود نيزجنون گرفت و حدود چهل سال پايان عمر خودرا در تيمارستانهاي خصوصي خيريه گذراند. ماركسيست ها غير از دلايل احساسي رمانيك ، تضاد تصورات ايده آلهاي اجتماعي او با نظام مطلقه ملوك الطوايفي فئودالي را، علت ديوانگي هلدرلين برمي شمارند.اوشاعري است سياسي انقلابي، جانبدار انقلاب كبير فرانسه، كه در درون كشور عليه شاه و خان و كليسا به مبارزه پرداخت و در خارج از ميهن اش عليه تركهاي عثماني و براي رهايي يونان اشغال شده . وي در نامه اي به خواهرش مينويسد كه : براي انقلاب فرانسه دعا كن، چون آنها مدافع حقوق انساني هستند  .