زنان روسپی در آلمان اولین قربانیان جنایات حزب نازی

بعد از به قدرت رسیدن ملی گرایان نخبگان حزب ادعا کردن مالک فاحشه خانه های
آلمان یهودیان هستن و هدفشان منحرف کردن جوانان آلمانی و فروپاشی فرهنگی
است. بساری از فاحشه ها به آتش کشیده شدن و یا زیر مشت و لگد جان باختن.
مردان و پسرکان ای که تا دیروز بر روی زنان تن فروش میخوابیدن انان را مورد
ضرب و شتم قرار دادن گویا یادشان رفته فاحشه ها سالها سرویس جنس میدادن و
خودشان هم مشتری بودن.
حالا هی بگین ناسیونالیزم بهتر از کمونیسم هست هر دو امتحان خودشون رو دادن
 

دیدگاهتان را بنویسید