مودب میرعلایی
    moaddabm@yahoo.com

    • دوهزار و چهارده هم آغاز شد. “کُن سیمون” فیلسوف هلندی معتقد است که انسان‌ها ذاتا آدم‌هایی فرهنگی هستند و به همین خاطر است که در مواقع حساس مثل سال نو برای همدیگر آرزوی بهترین‌ها را می کنند در حالی که خود می‌دانند بعد از یک هفته دوباره اسیر خودخواهی‌ها و بدی‌ها می شوند. این فاصله همان فاصله‌ی بین واقعیت موجود و ایده آل‌های ماست. سال نو زمانی ست که ما به خود امید می دهیم شاید انسان بهتری بشویم. فکر کنم برای ما راحت‌تر باشد اگر کمی حوصله کنیم کمتر از سه ماه دیگر سال نو ما هم می آید و بازهم می‌توانیم آدم های خوب فرهنگی بشویم و برای همدیگر بهترین‌ها را آرزو کنیم. از”رنه‌ی خوده” فلیسوف دیگر هلندی پرسیدند آدم در این زمانه چه کاری می تواند بکند؟ جواب داد به دور و بر خود نگاه کند و ببیند چه چیزی باید عوض شود. غرغر نکند اما با دیگران حرف بزند تا ببیند چگونه می‌شود محیط را عوض کرد، بهتر کرد. به هر حال سال جدید است و فیلسوف‌های هلندی هم ذاتا آدم های فرهنگی هستند. انتظار هم نداشته باشید من فرهنگی نباشم. برایتان سال خوبی آرزو می کنم. تا می‌توانید خوب بخورید، بنوشید، بپوشید،بخندید،بگردید و تا آنجا که امکان دارد بخوانید.