چهاردهم آوریل 2016 سی سال از مرگ سیمون دوبووار، نویسنده و روشنفکر فرانسوی می‌گذرد. یکی از مدافعان مکتب اگزیستانسیالیسم که نه تنها به دلیل رمان‌هایی که نوشت بلکه به دلیل آثار بسیاری که در زمینه دفاع از حقوق زنان منتشر کرد، بر جنبش‌های زنان بعد از خود تاثیر فراوانی داشت.

چهاردهم آوریل 2016 سی سال از مرگ سیمون دوبووار، نویسنده و روشنفکر فرانسوی می‌گذرد. یکی از مدافعان مکتب اگزیستانسیالیسم که نه تنها به دلیل رمان‌هایی که نوشت بلکه به دلیل آثار بسیاری که در زمینه دفاع از حقوق زنان منتشر کرد، بر جنبش‌های زنان بعد از خود تاثیر فراوانی داشت.

در زندگی سیمون دوبووار دو وجه ادبی و توجه به موقعیت و حقوق زنان بیش از وجوه دیگر نمایان است. اما اهمیت سیمون دوبووار در چه بود؟ آیا او در هر دو زمینه به یک اندازه بر معاصران و متاخران خود تاثیرگذار بود؟ 


یکی از ویژگی‌های بارز ادبی سیمون دوبوار تبدیل تدریجی آثار داستانی او از داستان به زندگینامه خودنوشت است، آنچنانکه در سه‌گانه زندگی‌نامه خود از “کارگاه زندگی” می‌گوید که در آن قرار است ادبیات جایگزین همه جاه‌طلبی‌های معنوی و حتی مذهبی شود. اهمیت نوشتن از خود در آثار سیمون دوبووار چیست؟

از سوی دیگر نام سیمون دوبووار و ژان پل سارتر، نویسنده و فیلسوف فرانسوی همواره با هم گره خورده است. ایندو در کنار زندگی عاطفی خود، در زمینه‌های مختلف با یکدیگر همفکری و همکاری داشتند. 
سیمون دوبووار در کتاب “وداع با سارتر” گفت‌وگوهای خود با او را بازگو می‌کند و کتاب “شاهدی بر زندگی من” نامه‌های ژان پل سارتر است به سیمون دوبووار. 

هرچند نام سارتر و تاثیر او بر دنیای اندیشه و ادبیات چنان پررنگ است که گاهی اغلب از تاثیر سارتر بر سیمون دوبووار گفته می‌شود، اما تاثیر دوبووار بر سارتر چه بود؟


همچنین سیمون دوبووار در کنار ادبیات، از وضعیت زنان هم غافل نمی‌شود. در کتاب “جنس دوم” ، او از تحقیر تاریخی زنان در برابر مردان می‌گوید و زن‌ها را دعوت می‌کند تا خود را از یوغ این وضعیت تحمیلی خارج کنند. 

جمله “ما زن به دنیا نمی‌آییم، زن می‌شویم” او الهامبخش بسیاری از جنبش‌های زنان در دنیا بوده است و زنان ایرانی نیز از این تاثیر بی‌نصیب نمانده‌اند. 

و حالا که بیش از یک قرن از تولد سیمون دوبووار و سی سال از مرگ او می‌گذرد، هنوز بخش‌های مختلف زندگی او مورد توجه نویسندگان و روشنفکران در دنیاست.

نویسنده‌ای که در زندگی شخصی و اجتماعی خود مبارزی بی‌نظیر بود. کسی که به دنبال پی‌ریزی سرنوشت خویش بود، همچنان که در دفترهای جوانی‌اش می‌گوید: “نیرویی خلق خواهم کرد و تا ابد به آن پناه خواهم برد.”