از بررسی مجموع 800 شعار موزون که مردم و رهبری حاضر در جنبش منتهی به انقلاب 57 آن را به کار بسته اند، نتایج جالب توجّهی می توان گرفت و گرچه این تعداد، تمام خواست ها و مطالبات مردم و حاضرین در انقلاب ضد سلطنتی 57 نیست، اما دست کم آیینه ای است که می تواند به درجاتی شمای کلّی ذهنیت حاضرین در انقلاب را بازنمایی کند، چرا که این به خصلت شعارها باز می گردد، که نماینده و چکیده مطلوب نیروهای سیاسی در هر تحوّل سیاسی-اجتماعی است. این بررسی در کتاب جمعه شماره 24 مندرج گردیده است و خواندن کامل آن به تمام کسانی که دسترسی دارند توصیه می شود.

1.شعارهای ضدشاه 400 شعار= 50%
از این مجموع 280 شعار درباره شخص شاه، بر ضد فرح 30 شعار، بر ضد رضاشاه 26 شعار؛ بر ضد ولیعهد 12 شعار؛ ضدّ خاندان سلطنتی 5 شعار، ضدّ اشرف خواهر شاه 4 شعار و بر علیه شورای سلطنت 3 شعار؛ شعاهای ضد رژیم سلطنتی 40 شعار. (جهت گیری ضد استبدادی انقلاب 57 را به بهترین شکل به نمایش می گذارد).
2. شعارهای ضد دولت ها و عوامل دولتی 80 شعار = 10%
3.شعارهای ضد امپریالیستی 92 شعار= 5/11% (نکته جالب درباره این شعارها این است که: جهت گیری نسبت به امپریالیسم بیشتر با توجه نسبت به حکومت فردی شاه صورت گرفته و نه به صورتی که ارتباط ارگانیک آن را با صورت بندی اقتصادی-اجتماعی جامعه برملا سازد).
4.شعارهای مربوط به ارتش 71 شعار = 9%
5. تقاضای سلاح 40 شعار= 5%
6.انواع شعارهای تاکتیکی و تهییجی: شامل شعارهای تاکتیکی خاص، دعوت به مبارزه، استقامت و فداکاری، انتقام و براندازی مجموعاً 227 شعار
7. شعارهای مذهبی 280 شعار= 35%
8.شعارهای مربوط به خمینی 160شعار = 20%
9.شعارهای مربوط به ایران، ملّت، مردم و خلق 120 شعار = 15%
10.شعارهای مربوط به طبقات اجتماعی (کارگران و دهقانان) 25 شعار = 3%
11.شعارهای مربوط به گروه های سیاسی 86 شعار= 5/10% (که بخش اعظم آن متعلّق به سازمان چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق بوده است).
12.شعارهای عامیانه 280 شعار = 35% ( شامل سه بخش عامیانه، لمپنی، شوخی و مطایبه است که ربط مستقیم به گسترش خرده بورژوازی در ایران و مناسبات و ارتباطات آن دارد).
13. فردگرایی شعارها 640شعار = 80% (از مجموع بررسی شعارها تنها 20درصد از شعارها به گرایش ها و برخوردهای اجتماعی یا غیرفردی مردم با نهادهای اجتماعی و انقلاب مربوط است).