باد سر بریده با خود داشت:
در کوچه ها هنوز پچپچه جاری است
هنوز پچپچه در کوچه ها جاری است
قند لبان تو آغاز کرده است
که من         عاشقانه      در بازار