عاشورای ۸۸ خیلی عاشورا بود

روزی که ماشین های حکومت سرکوبگر،روی مردم رد شدن.روزی که پل کالج را به گلوله بستن.روزی که سینه ی همه ما سرخ شد